AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

 Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Název

Obec Markvartovice

Důvod a způsob založení

Obec Markvartovice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.

Organizační struktura>

Kontaktní spojení

   Kontaktní poštovní adresa

Obec Markvartovice

Šilheřovická 491

747 14  Markvartovice

   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Markvartovice

Šilheřovická 491

747 14 Markvartovice

   Úřední hodiny

Pondělí a středa: 7.30 – 12.30 hod., 14.00 – 17.00 hod.

   Telefonní číslo

595 048 017

   Adresa internetové stránky

www.markvartovice.cz

   Adresa e-podatelny

podatelna@markvartovice.cz

   Další elektronické adresy

urad@markvartovice.cz

starosta@markvartovice.cz

pistovcakova@markvartovice.cz

   IČ: 00300411

   DIČ: CZ00300411

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s. Opava

pob. Hlučín

č.ú. 1843784389/0800

Dokumenty

   Vyhlášky>

   Zápisy ze zasedání ZO>

   Jednací řády>

Rozpočet>

Žádosti o informace

Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě žádosti.

Obec Markvartovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

   na úřední desce

   na internetové úřední desce na adrese: www.markvartovice.cz

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně:

   osobně na Obecním úřadě obce Markvartovice v úředních dnech a hodinách:

pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.

   telefonicky na tel. č. 595 048 017

Písemně:

   na adrese: Obecní úřad Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Elektronickou poštou:

   e-mail: urad@markvartovice.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

   utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění 

   obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.) 

   skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení 

   skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

   zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění 

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena, jaká konkrétní informace je požadována a kdo ji podal.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky následujícími způsoby:

Ústně:

   osobně na Obecním úřadě obce Markvartovice v úředních dnech a hodinách:

pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.

   telefonicky na tel. č. 595 048 017

Písemně:

   na adrese: Obecní úřad Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Elektronickou poštou:

   e-mail: urad@markvartovice.cz 

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

   pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 

   jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

   proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě § 15 odst. 4. 

Komu se odvolání posílá

   odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat 

Kdo o odvolání rozhodne

   o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat 

   ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

   proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Poznámka:

   Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je

Formuláře

   Žádost o poskytnutí informací>

V ostatních záležitostech se obraťte na adresu obecního úřadu.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Více informací na Portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad zejména jedná a rozhoduje.

Uvedené zákony se rozumí v platném znění

   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

   Zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách 

   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

   Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

   Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

   Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

   Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

   Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech

   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

   Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu

   Zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

   Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod

   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

   Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

   Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

   Zákon č.218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech

   Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

Obec Markvartovice poskytuje informace bezúplatně.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou obcí Markvartovice poskytnuty žádné výhradní licence podle §14 odst.4 zák. č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

   Výroční zpráva za rok 2014>

   Výroční zpráva za rok 2015>

   Výroční zpráva za rok 2016>

   Výroční zpráva za rok 2017>

   Výroční zpráva za rok 2018>

 


Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice