AktualityNaše obecÚřadOrganizaceOstatníGalerie
Obr
LMB

 Rada a komise obce

 

 Rada obce Markvartovice

• Ing. Pavel Myslivec, starosta obce (uvolněný pro výkon funkce)

• Zuzana Pistovčáková, MBA, místostarostka (uvolněná pro výkon funkce)
• Ing. Pavel Merta (neuvolněný)
• Ing. Drahomíra Robenková (neuvolněná)

• Petr Martinek (neuvolněný)

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva. Počet členů Rady obce Markvartovice je 5.

Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce i jiné osoby. Obvyklým místem zasedání je kancelář starosty v prvním patře budovy Obecního úřadu v Markvartovicích.

Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 

Rada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Rada vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.

Ze schůzí rady obce

 Komise rady obce

Komise pro občanské záležitosti

Předseda: Mgr. Šárka Kubišová

Členové: Irena Bočková, Milada Bušová, Hedvika Heilerová, Milena Smolková, Daniela Kačmařová

Komise (sbor) pro občanské záležitosti (SPOZ) se zaměřuje ve své činnosti na významné životní události v životě občanů naší obce:

Oblast vítání dětí:

• připravuje obřady vítání dětí a ve spolupráci se základní školou zajišťuje kulturní vystoupení.

Oblast práce s mládeží:

• organizuje slavnostní zahájení školní docházky s předáním finančního dárku rodičům prvňáčků,

• organizuje v prostorách malého sálku OÚ slavnostní ukončení povinné školní docházky s předáním peněžního daru pro žáky, kteří navštěvovali od 1. do 5. třídy ZŠ Markvartovice.

Oblast práce se starší generací:

• společné posezení 70 a 75letých občanů v KD s programem žáků ZŠ a předáním dárku,

• zajišťuje osobní návštěvy 80letých, 85letých, 90letých a pak každý rok,

• mimořádnou pozornost věnuje blahopřání 100letým a starším jubilantům, včetně propagace ve sdělovacích prostředcích,

• 1x ročně organizuje autobusový zájezd pro seniory.

Kulturní komise

Předseda: Zuzana Pistovčáková, MBA

Členové: Ing. Kateřina Tesařová, Daniela Kačmařová, Hana Brabencová

Komise předkládá iniciativní návrhy, stanoviska a náměty, týkající se komunikace s občany, prezentace obce a kulturních akcí v obci.

Navrhuje výši příspěvku obce na financování kulturních akcí v obci a prezentaci obce navenek.

Koordinuje vzhled a obsah www stránek obce.

Zajišťuje organizaci kulturních a společenských akcí financovaných z rozpočtu obce.

Sportovní komise

Předseda: Mgr. Zdeněk Guřan

Členové: Dušan Drozd, Milan Stoklassa

Komise je iniciativním a poradním orgánem rady obce. Rada obce může pověřit komisi jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti sportovní komise.

Ze své činnosti je komise odpovědna radě obce.

Sportovní komise:

• dává náměty v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy v obci a sleduje realizaci schválených záměrů,

• podílí se na zabezpečení podkladových materiálů o sportovní činnosti v obci pro zpracování informativních zpráv pro radu obce a zastupitelstvo obce,

• podílí se na přípravě i vlastní realizaci obecních sportovních akcí pro děti a mládež,

• spolupracuje se spolky v obci,

• sleduje a vyjadřuje se k problematice sportu v obci.

 

 


Kontakt
Obecní úřad Markvartovice
Šilheřovická 491
747 14 Markvatovice


tel. úřad: 595 052 518
email: urad@markvartovice.cz


Úřední hodiny
Pondělí a středa: 7.30 - 12.30 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Erb
© Obec Markvartovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem Obce Markvartovice